Telefón:
+421 917 154 205

Adresa:
Radnovce 30, 980 42
Slovenská Republika

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov nám nie je ľahostajná

Prichádza zmena v ochrane osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

Kto sme a ako prichádzame do styku s Vašimi osobnými údajmi

Štefan Miko, Radnovce, 30 98042

S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete, či už v súvislosti s kúpou tovarov a služieb od nás, účasťou na nami organizovanej spotrebiteľskej súťaži alebo v súvislosti s naším obchodným vzťahom alebo iným zmluvným vzťahom.

Prečo pracujeme s Vašimi osobnými údajmi?

Naším cieľom je poskytovať Vám zaujímavý mediálny obsah a atraktívne služby. Aby sme Vám tieto vedeli poskytovať, či už ste náš čitateľ, účastník spotrebiteľskej súťaže, zamestnanec alebo obchodný partner, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitné služby, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči Vám.

Vašu lojalitu si vieme získať a udržať, len pokiaľ Vám budeme vedieť poskytovať len také tovary a služby, ktoré budú pre Vás zaujímavé a atraktívne.

Náš reklamný online priestor sa preto snažíme využiť efektívne tak, aby sme Vám vedeli zobrazovať a ponúkať reklamu, ktorá bude kontextová a mohla by Vás zaujímať.

Či už na základe oprávneného záujmu alebo Vášho súhlasu spracúvame osobné údaje aj na účely marketingu a na monitorovanie a analyzovanie Vašej činnosti na našich stránkach a v súvislosti s užívaním našich online služieb

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.

Poskytujeme Vaše osobné údaje iným subjektom?

Niektoré situácie vyžadujú, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o štátne orgány a inštitúcie, ale môže ísť aj o našich obchodných partnerov (napr. pri organizácii spotrebiteľských súťaží) alebo subdodávateľov, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie vašich údajov.

 

Ak dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru takéhoto účelu.

Pri obchodných partneroch spracúvame osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi (napr. archivácie pre účtovné účely 10 rokov, daňové účely 10 rokov). Pokiaľ právny predpis nestanovuje dlhšiu dobu archivácie vaše osobné údaje uchovávame ešte po dobu plynutia všeobecnej premlčacej lehoty podľa Obchodného zákonníka, a to štyroch rokov po skončení zmluvného vzťahu.

Osobné údaje účastníkov spotrebiteľských súťaží, predplatiteľov a účastníkov konferencií spracúvame na dobu potrebnú na plnenie zmluvných povinností ako aj na dobu potrebnú na uplatnenie nárokov v prípadnom súdnom konaní, t. j. na dobu 3 rokov určenú podľa § 100 -114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

V prípade zamestnancov osobné údaje uchovávame po dobu 50 rokov od začatia pracovného pomeru, najviac do 70. roku veku dotknutého zamestnanca, medzi iným za účelom zabezpečenia podkladov napr. pre odstránenie prípadných pochybností ohľadne platenia sociálnych odvodov.

Ak ste udelili našej spoločnosti súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych ponukách a komerčných informáciách našej spoločnosti a ako aj našich zmluvných partnerov, Vaše osobné údaje spracúvame za vyššie uvedeným účelom až do odvolania Vášho súhlasu.

Aké máte práva?

Na ochranu Vašich osobných údajov máte širokú škálu práv:

  • právo na informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame
  • právo na opravu, obmedzenie spracúvania, vymazanie alebo prenos Vašich osobných údajov
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov v rozsahu v akom sú spracúvané na základe oprávneného záujmu
  • právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas
  • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne Vašich práv alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať na tomto e-maile: info@mikostav.sk prípadne prostredníctvom pošty na adrese sídla a korešpondenčnej adrese našej spoločnosti: Štefan Miko, Radnovce 30, 980 42.

mikostav.sk
sk_SKSK